Dr Alex Zimmer – nowy Ambasador akcji:

W gronie Ambasadorów akcji: “Logo Niedar podróżuje” – “Logo Niedar travel the world” – mam zaszczyt powitać  kolejnego 80/tego już – na razie kandydata – do wspólnej zabawy. Dr Alex Zimmer pracuje na Uniwersytecie Alberty w Edmonton i  jest już kolejnym ósmym uczestnikiem akcji z tytułem naukowym doktora. Do udziału w akcji zachęcił Alexa – Tadeusz Plesowicz – promotor, koordynator międzynarodowej grupy Ambasadorów akcji “LttW”  w której dominują nie tylko  pracownicy naukowi z wielu liczących się ośrodków akademickich  świata którzy mówią  rdzennie 14/toma językami !    Alex  dołącza do  Teama Tadeusza jako  33/ci jego uczestnik:

Ustępuję miejsca –  albowiem Alex swoimi słowami najlepiej przybliży na czym polega jego praca – czym zajmuje się kontynuując swoje studia podoktoranckie:

My post-doctoral work focuses on the mechanisms by which freshwater (FW) fishes absorb sodium ions from their environment. I am currently involved in a collaboration aimed at determining whole-transcriptome responses in the gills of zebrafish (Danio rerio) to low sodium and low pH acclimations using RNA sequencing. These two environmental stressors have been well-documented to challenge sodium uptake mechanisms in FW fishes, yet our understanding regarding mechanisms of uptake under these conditions is incomplete. The goal of our transcriptomic approach is to identify novel candidate sodium-transporting genes that are differentially regulated in response to low sodium and low pH exposures. In my research, I will also work with larval zebrafish to understand how specific ion-transporting cells (ionocytes) regulate sodium uptake and how water chemistry conditions, such as buffer capacity, alter sodium uptake rates.

TŁUMACZENIE

Moja praca habilitacyjna skupia się na mechanizmach, dzięki którym ryby słodkowodne (FW) absorbują jony sodu ze swojego otoczenia. Obecnie jestem zaangażowany  we współpracę mającą na celu określenie odpowiedzi całego transkryptomu w skrzela danio pręgowanego (Danio rerio) na aklimatyzację niskiego sodu i niskiego pH za pomocą sekwencjonowania RNA. Te dwa stresory środowiskowe zostały dobrze udokumentowane, aby kwestionować mechanizmy pobierania sodu u ryb FW, jednak nasza wiedza na temat mechanizmów wchłaniania w tych warunkach jest niepełna. Celem naszego podejścia transkryptomicznego jest identyfikacja nowych kandydujących genów transportujących sód, które są różnie regulowane w odpowiedzi na niską ekspozycję na sód i niskie pH. W swoich badaniach będę również pracował z larwami danio pręgowanego, aby zrozumieć, w jaki sposób określone komórki transportujące jony (jonocyty) regulują pobieranie sodu i jak warunki chemiczne wody, takie jak pojemność buforowa, zmieniają tempo wchłaniania sodu.

Dodaj komentarz