Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia – Plany zagospodarowania przestrzennego

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 08.07.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

  1. terenów położonych we wsi Pęciszów II, zgodnie z uchwałą nr III/11/2024 z dnia 16 maja 2024 r.
  2. terenów położonych we wsi Ludgierzowice, zgodnie z uchwałą nr III/12/2024 z dnia 16 maja 2024 r.
  3. terenu wsi Niedary, zgodnie z uchwałą nr III/13/2024 z dnia 16 maja 2024 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia na piśmie utrwalonym:

– w postaci papierowej na adres Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

– ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

– w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 422) na adres: urbanistyka@zawonia.pl

– w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP,

na formularzu w terminie do dnia 31.07.2024 r.

Składający wniosek podaje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod poniższym linkiem:

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarownaia przestrzennego na Ludgierzowice, Niedary, Pęciszów II (1)

Dodaj komentarz